ارتباط موثر ویژه ی همسران

با شوهر بد دهن چگونه رفتار کنیم (قسمت اول)

یکی از دوستان چند ماه پیش بود که به من می گفت: زمانی که با همسرم صحبت می کنم، در بیشتر اوقات او نمی تواند خشمش...

آموزش ازدواج موفق

با شوهر بد دهن چگونه رفتار کنیم (قسمت اول)

یکی از دوستان چند ماه پیش بود که به من می گفت: زمانی که با همسرم صحبت می کنم، در بیشتر اوقات او نمی تواند خشمش...

ازدواج موفق ویژه ی مجردها